Quí som?

ACALLAR
Associació de Creadors i Artistes per la LLibertat ARtística

Els objectius de l’associació:

  • La promoció, suport i defensa de la llibertat artística, així com de la llibertat d’expressió artística o cultural, en totes les disciplines i modalitats artístiques, culturals o creatives.
  • La promoció, al suport i la defensa del dret dels artistes a crear sense censura ni intimidació.
  • La protecció i defensa dels artistes o creadors enfront dels atacs o amenaces a la seva llibertat artística i d’expressió artística o cultural, incloent la prestació d’ajuda humanitària a artistes o creadors en situació de risc, amb independència del seu lloc d’origen o el país en el qual l’atac o l’amenaça tingui lloc; així com la protecció i defensa dels artistes o creadors que es vegin sotmesos a processos judicials o administratius de qualsevol ordre a causa de les seves creacions o expressions artístiques.
  • La prestació de l’assessorament i les ajudes precises o convenients per a la millor defensa i protecció jurídica dels artistes davant amenaces al seu dret a la llibertat d’expressió artística, davant organismes nacionals o internacionals, òrgans de la jurisdicció o constitucionals i, en general, davant qualsevol organisme o organització competent per a la tutela del dret de llibertat artística o per emetre pronunciaments sobre els límits de la llibertat d’expressió artística o cultural.
  • La denúncia, en la seva més ampli sentit, dels atacs a la llibertat d’expressió artística, bé sigui mitjançant procediments judicials o administratius, bé mitjançant la seva comunicació per qualsevol mitjà per al coneixement i presa de consciència per l’opinió pública.
  • La col·laboració amb altres associacions, organitzacions o moviments socials que promoguin o persegueixin les mateixes finalitats.
  • Qualsevol altra iniciativa o actuació anàloga a les anteriorment exposades, encaminada a la defensa de la llibertat d’expressió artística o cultural.